Kierunkowość zmian ewolucyjnych

Fakt, że zmiany ewolucyjne zachodzą w miarę przemijania wielu poko­leń, sprawia, iż żyjącemu kilkadziesiąt lat człowiekowi wydaje się, że pro­ces ewolucji jest czymś abstrakcyjnym i dlatego wymyka się spod jego obserwacji. Jest więc bardzo istotne, aby nie dać się zwieść tym pozo­rom. Ewolucja jest tylko zmianą struktury materii, podobną do każdej innej zmiany. Jednakże materią, której to dotyczy, jest cała wykrzyżowana populacja, ale bynajmniej nie można tych przemian przypisywać poszczególnym osobnikom wchodzącym w jej skład. Niemniej są to głównie zmiany chemiczne; dlatego też musimy dążyć do określenia ich ogólnych właściwości i do odkrycia, jakie warunki sprawiają, że kom­pleksy cząsteczek zachowują się właśnie w ten sposób.

Nie wiemy dokładnie, jak powstało życie; wyjaśnienie tego proble­mu jest bardzo trudnym zadaniem. Najchętniej przyjmuje się, że żywe organizmy wykazują szczególną właściwość, polegającą na usiłowaniu zachowania życia. Właściwość tę mają obecnie wszystkie organizmy, cho­ciaż nie znamy dokładnie przyczyn jej powstania. Po dokładnym przeanalizowaniu możemy jednak stwierdzić, że ?tendencje” te nie są wynikiem jakiejś nadrzędnej zasady poza faktem, że atomy, cząsteczki, komórki lub całe organizmy, których żywy ustrój sobie nie przyswoił, są z niego wydalane. Zjawisko to zachodzi nieustannie, po­nieważ organizm stanowi bardzo skomplikowany układ związków che­micznych o swoistych właściwościach, których pochodzenie i odtwarza­nie jest w dalszym ciągu niezupełnie znane.

Dlatego nie potrafimy rozwiązać zagadnienia, w jaki sposób powstało i na czym polega ukierunkowane funkcjonowanie żywych organizmów. Przynajmniej jednak powinniśmy wiedzieć na czym polega nasza nie­wiedza. Nie jest to również poszukiwanie szczególnych sił kierujących lub czynników nadrzędnych prowadzących organizmy przez ich życie i ewolucję. Powinniśmy jednak poznać szczególne cechy przebiegu re­akcji chemicznych w żywych organizmach, prowadząc do różnicowania, namnażania (replikacji) i łączenia podobnego z podobnym. Poznawszy te procesy możemy dopiero badać, w jaki sposób układy chemiczne roz­winęły w sobie właściwości nazwane programowaniem, które nie tylko służą do utrzymania osobniczego życia jednostki, ale zapewniają jej na­stępstwo w pokoleniach potomnych. Podobnie jak rozwinął się i przysto­sował mechanizm natychmiastowych reakcji osobnika, tak samo na większą skalę rozwijały się procesy rozmnażania i doboru naturalnego, dostosowując się stopniowo do potrzeb programowych informacji gene­tycznej rozproszonej w całej populacji. Ten proces przystosowania wy­wołał ogromną różnorodność zmienności ewolucyjnej, jaką możemy ob­serwować ? przynajmniej w zarysie ? przez okres ostatnich około 500 min lat. Bez względu na to, jakie czynniki wywoływały te zmiany, spowodowały one w każdym razie wytworzenie się ukierunkowanej w pewnym sensie zmienności, dzięki której pojawiały się coraz bardziej skomplikowane istoty osiągające szczyt w postaci ustroju ludzkiego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.