Pojęcie terminu ?przyczyny ewolucji”

Zanim przystąpimy do rozważań nad tym, co ?spowodowało wyodręb­nienie się rodzaju ludzkiego, musimy zastanowić się nad pojęciem ?przyczynowości” i nad tym, czy można w ogóle uznać, że ewolucja ma przy­czyny. Terminem ?ewolucja” posługujemy się dla określenia serii zmian zachodzących w miarę przystosowywania się populacji do zmieniającego się środowiska. Ludzkość w dowolnym momencie w przeszłości stanowiła zawsze jedną z populacji będących wytworem tych procesów. Jeśli osią­ganiu takich kolejnych stanów można przypisać jakieś przyczyny, to należy ich szukać w przeszłości owych populacji i w zmianach środowi­skowych, jakie wówczas zachodziły. Populacja zawiera w sobie te wszy­stkie tendencje do przeżycia, zwiększania żywej materii i wyszukiwania nowych środowisk, które razem wzięte stwarzają podstawę celowych działań, jakie człowiek, podobnie jak inne organizmy, prezentuje swymi dążeniami.

Główne czynniki, które spowodowały naszą ewolucję, tkwią w na­turze naszych przodków, tzn. w trybie życia naczelnych w ogóle. Ten z kolei wywodzi się z trybu życia ssaków i innych kręgowców, ich przod­ków, a wreszcie z ogólnych cech życia. Są to wszystko, technicznie rzecz biorąc, przyczyny bliższe i wydaje się wątpliwe, czy można w ogóle przypisać jakieś sprecyzowane znaczenie pojęciu przyczyny ostatecznej. Jak wiemy, wszelkie zmiany przystosowawcze pojmować można jako serię wyborów dokonywanych spośród dość ograniczonego zespołu pierwiastków, cząsteczek, organelli i różnych rodzajów komórek. W miarę jak selekcja ta postępowała pod naciskiem środowiska i kon­kurencji, powstawały coraz to nowe typy ustrojów żywych. Naszym obecnym zadaniem jest próba zidentyfikowania czynników szczególnie istotnych w powstaniu i ewolucji człowieka.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.