Niektóre różnice we wskaźnikach urodzeń

Niedomogi statystyczne są przeszkodą w uzyskaniu wiarogodnych od­powiedzi na wiele postawionych pytań, dotyczących np. różnic w dzie­dzicznym uwarunkowaniu płodności między różnymi populacjami, wpły­wu na nią klimatu, rodzaju pokarmu, czynników ekonomicznych itd. Poza trudnościami statystycznymi istnieją również inne, wypływające ze zróż­nicowania między ludźmi z jednego terytorium. Na przykład płodność róż­ni się w zależności od klasy społecznej i zajęcia. Wiejscy ludzie są często bardziej płodni niż miejscy, a mieszkańcy przedmieść bardziej płodni niż ci z centrów miejskich. Liczby dla danego regionu muszą być inter­pretowane z uwzględnieniem tych wyników.

Porównywane populacje ludzi żyjących na danym terenie szczególnie podlegają wpływom czynników socjalnych, takich jak wymienione, ale przynajmniej można w tym przypadku wyeliminować wpływ klimatu. W Brazylii liczba dzieci urodzonych na 1000 kobiet wynosi 311 dla bia­łych kobiet, 332 dla ?kolorowych”, 302 dla czarnych a 313 dla żółtych (szczególnie dla Japonek). W Trynidadzie kobiety azjatyckie w wieku ponad 45 lat miały średnio 5,36 dziecka, czarne ? 3,45. W Afryce Po­łudniowej wskaźnik urodzeń wynosił 0,038 dla ludów Bantu, 0,037 dla Indian i 0,043 dla ?kolorowych mieszańców”. Wynika stąd kilka su­gestii, jak np. ta, że kobiety z rodzin mieszanych są najbardziej płodne, następnie azjatki, z kolei afrykanki, a w końcu białe jako najmniej płod­ne (ale nie mniej niż czarne). Jednak takie uogólnienia muszą być trakto­wane z wielką ostrożnością (Beaujeu-Garnier, 1966).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.