Ogólna płodność

Jeśliby produkcyjność na rok dla każdej kobiety wynosiła 0,4, to mo­żemy obliczyć, że ogólna płodność, tzn. liczba żywych dzieci na jedną kobietę, powinna wynosić ponad 10; byłaby to oczywiście średnia dla danej zbiorowości kobiet. Maksymalna liczba dzieci zanotowana dla 1 ko­biety wyniosła 25 (w Brazylii). Ogólna płodność hutterowców wyniosła 10,6 (1905). Z rozległych badań dotyczących ogólnej płodności żadne dane nie były większe niż przytoczone. Niektóre dane dla kanadyjskich kobiet żyjących w małżeństwie powyżej 20 lat wykazały 9,9 dzieci ży­jących na kobietę. W Anglii i Walii w latach 1861?1871 porównywalna liczba wynosiła 8,4 dla kobiet zamężnych. Od tego czasu wielkość tych danych obniżyła się do 6,4 w Indiach dla wszystkich kobiet zamężnych, ale nie owdowiałych (1951). Płodność kobiet azjatyckich jest przeważnie mniejsza niż europejskich (w Chinach ok. 6). W wielu krajach Afryki licz­ba ta wynosi 4 lub nawet mniej. Aczkolwiek średnia płodności dla tropikalnej Afryki była współcześnie oceniona na 6,5 na 1000 (Brass i in­ni, 1968).

Różnice w ogólnej płodności są oczywiście najbardziej znaczące dla badań populacyjnych, ale nasza wiedza o nich jest jeszcze bardzo frag­mentaryczna. Wpływ rozrodczości na rozwój populacji zależy od takich czynników, jak wiek zawarcia małżeństwa i liczba bezpłodnych kobiet, która może wynosić 8% lub więcej ogółu kobiet. Takie czynniki jak spo­sobność powtórnego małżeństwa wdów lub poligamia mogą wpływać istotnie na ogólną liczbę dzieci. Istnieją z pewnością szerokie różnice w ogólnej płodności między różnymi obszarami kuli ziemskiej. Nikt nie wie czy są one spowodowane głównie genetycznymi, czy socjalnymi czyn­nikami. Utrzymuje się, iż jest nieprawdopodobne, że mogą one być spo­wodowane klimatem lub dietą, ponieważ nawet zbiorowości żyjące obok siebie wykazują znaczne różnice.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.