Płodność człowieka

Zastanawiamy się nad tym, co determinuje liczbę ludzi, która może żyć na danej przestrzeni. Liczba ich zmienia się w sposób ciągły i powin­niśmy znać jakieś metody określające wielkość tych zmian. Podstawo­wymi faktami, które powinny być znane, są liczba urodzeń i śmierci ludzi. Spróbujemy zatem prześledzić metody badań każdego z tych fak­tów z osobna.

Liczba ludzi rodzących się jest ograniczana możliwościami reproduk­cji, zwłaszcza u kobiet. Możliwości reprodukcyjne kobiet są określone jako ich zdolność rozrodcza, czyli zdolność do poten­cjalnej płodności, co powinno być odróżniane od płodności, któ­rą określamy liczbą żyjących dzieci urodzonych do końca okresu repro­dukcyjnego. Potencjalną płodność można zdefiniować jako prawdopodo­bieństwo, że kobieta będzie zapłodniona w jakimkolwiek cyklu men­struacyjnym, przyjmując, że współżycie z mężczyzną (lub mężczyznami) w sposób w pełni dopuszczający do reprodukcji i nie ograniczając poczę­cia w jakikolwiek sposób (Clark, 1967). Definicja ta nie jest pozbawiona dwuznaczności (szczególnie w ostatniej swej części) i potencjalna płod­ność nie jest łatwa do zmierzenia. Podstawowymi danymi mogłyby oczywiście być liczba dzieci urodzonych w pewnych optymalnych wa­runkach oraz liczba poronień. Lecz liczba dzieci zależy od długości okresu karmienia piersią i innych spraw, a liczba poronień we wczesnych sta­diach ciąży nie jest możliwa do określenia. Nie jest nawet możliwe określenie liczby dzieci w grupie kobiet w sytuacji, kiedy ich kontakty małżeńskie nie są czymkolwiek ograniczone. Do tego rodzaju warunków są zbliżone wczesne lata małżeństwa i okresy, w których pary zaprze­stają stosowania środków antykoncepcyjnych. Potencjalna płodność mie­rzona w ten sposób wydaje się wynosić tylko około 0,2 dla pierwszego zapłodnienia i 0,1 dla następnych (raczej wyższa u par, które zaprzestały antykoncepcji). Z pewnością prawdopodobieństwo zapłodnienia na cykl może być większe niż wymienione.

Liczba urodzonych dzieci nie daje nam potrzebnej wielkości, tym niemniej oceniliśmy także poronienia (patrz niżej). Wiele badań uzależ­nionych jest zasadniczo od liczby urodzonych, ze względu na zróżnico­wanie potencjalnej płodności z wiekiem. Potencjalna płodność jest być może mniejsza u bardzo młodych dziewcząt bezpośrednio po cyklu men­struacyjnym (menarche), ale zwiększa się krótko potem. Istnieje niewiele dowodów, że płodność potencjalna zmniejsza się w końcu okresu repro­dukcyjnego. Niektóre kobiety mogą stać się niepłodne przed wiekiem przekwitania (menopauzy). Powszechnie przyjęty jest pogląd, że płodność potencjalna może różnić się między populacjami, ale u poszczególnych kobiet pozostaje w przybliżeniu stała i jest prawdopodobnie większa niż wskazują na to liczby dzieci urodzonych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.