Wskaźniki płodności specyficzne dla wieku

Większość trudności w przewidywaniu zmian populacji jest wywołana różnicami w płodności kobiet w różnym wieku. Tak więc przyszłościowe liczby zależą w większości od struktury wiekowej populacji. Również wielką trudność stanowi niepewność związana ze zmianami modeli mał­żeństw i liczby urodzeń dzieci. Specyficzny dla wieku wskaź­nik urodzeń jest zazwyczaj obliczany jako liczba urodzeń na 1000 kobiet w każdej z pięcioletnich grup wiekowych. Jest to bar­dzo pożyteczny wykres, przedstawiający charakterystykę ?zachowania” się kobiet w siedmiu etapach ich okresu reprodukcyjnego, na podsta­wie którego można oznaczać inne liczby lub sporządzać wykresy. Na przy­kład oszacowanie ogólnej płodności w jakimkolwiek okresie może być uzy­skane jako przykład hipotetycznej kobiety, która przeszła przez wszystkie grupy wieku, wykazując płodność charakterystyczną dla tych grup w da­nym okresie. Sugeruje to wybór metod statystycznych stosowanych dla szacowania warunków populacji w obecnym czasie.

Informacje potrzebne do oszacowania specyficznego dla wieku wskaź­nika urodzeń są oparte nie na całkowitym życiu reprodukcyjnym, ale na aktualnych praktykach reprodukcyjnych. Ten sposób oceny zapew­nia metoda francuskiego statystyka Henry określająca stopień praw­dopodobieństwa powiększania rodziny. Dla każdej grupy dzieci pierwszych, drugich, trzecich… w rodzi­nie, które rodzą się w każdym roku, Henry szacuje prawdopodobne do­datki do rodzin, przyjmując wielkość dodatku, jaki był stwierdzony w populacji w poprzednich latach. Na przykład jeśli wykresy wykazują, że w ciągu minionych pięciu lat urodziło się 20 000 trzecich dzieci, to można wyliczyć, po ilu latach urodzi się czwarte dziecko, i po ilu uro­dzi się piąte itd. Metoda jest oczywiście trudna, ale może być stosowa­na na różne sposoby w celu przewidywania prawdopodobieństwa płod­ności każdej z kobiet w populacji w świetle tylko aktualnej płodności, zamiast uzależniania się od kompletowanych rodzin, któ­rych historia zaczęła się dawno temu. Metoda ta faktycznie umożliwia realizację reprodukcyjności w każdym roku na nowo.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.