Zastępowanie populacji

Operując odpowiednimi liczbami możemy obecnie badać warunki, w któ­rych populacje utrzymywały stan równowagi, zmniejszały się lub zwię­kszały. Stosując dane dotyczące płodności dla Gwinei (społeczeństwo prymitywne) i współczynniki zgonów dla szczepu Samburu stwierdza­my, że populacje te utrzymują się na jednakowym poziomie. Ogólna liczba dzieci urodzonych w grupie wynosi 2060, a w tym 1000 dziewcząt, czyli że stosunek ogólnej liczby dzieci do liczby dziewcząt wynosi 2,06, co jest ogólną płodnością netto lub współczyn­nikiem reprodukcji całkowitej. Ponieważ stosunek płci w chwili uro­dzenia wynosi 1,06 chłopca do 1 dziewczynki, to dokładnie 1000 dziew­cząt jest urodzonych przez 1000 matek. Ogólna płodność netto podzie­lona przez 2,06 jest współczynnikiem reprodukcji netto, w tym przypadku równym 1,0.

Współczynnik reprodukcji netto wyraża zatem stosunek liczby prze­żywających dziewcząt do ich matek, co jest szeroko stosowane jako mier­nik, czy populacja jest w stanie równowagi, czy też zmienia się. Niestety, doprowadziło to do błędnych przewidywań, ponieważ stosowano ten miernik nie biorąc pod uwagę możliwości zmian wieku za­wierania małżeństw.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.