Pochodzenie różnych osobników

Jedną z charakterystycznych właściwości materii ożywionej jest wystę­powanie odmiennych osobników, z których każdy utrzymuje stan równo­wagi w oddziaływaniu ze środowiskiem. Ostatnie prace nad pochodze­niem życia, szczególnie w Związku Radzieckim, skierowały uwagę na możliwe sposoby, za pomocą których mogą być wytworzone oddzielne osobniki z pierwotnej odżywczej zawiesiny. W zmieszanym roztworze wysokospolimeryzowane cząsteczki różnego rodzaju mają zdolność łą­czenia się i wydzielania w postaci kropelek. Ten proces znany jest pod nazwą koacerwacji, którą szczegółowo badał Bungenberg de Jong. Prowadzi to do znacznie większego stężenia polimerów w kroplach, niż się to obserwuje na zewnątrz cieczy. Substancje nieko­niecznie muszą być jednorodnie rozmieszczone wewnątrz kropel. Jeżeli obecne są lipidy, mogą one utworzyć błonę. Krople mogą ekstrahować inne substancje ze środowiska, co można łatwo wykazać przy użyciu barwników, które gromadzą się wewnątrz kropel. Ostatecznie każda kropla osiąga stan równowagi stałej z otoczeniem, a zatem pro­cesy te nie służą zabezpieczaniu modelu stanu równowagi dynamicznej żywych organizmów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.