Pochodzenie życia

Pierwszą kwestią tego zagadnienia powinno być prawdopodobnie to, ?czy życie w ogóle miało początek, czy też w jakimś sensie istniało ono zaw­sze”?. Jest to, niestety, podobnie jak pochodzenie wszechświata, jedno z tych wielkich zagadnień, których jeszcze nie potrafimy wyjaśnić. Roz­patrując ten problem z punktu widzenia życia ziemskiego możemy po­stawić trzy pytania.

  1. Czy życie przybyło na naszą planetę w wyniku migracji z jakiegoś innego ciała?
  2. Czy prawa, które kontrolują istnienie materii wszechświata, zawie­rają jakieś dodatkowe czynniki poza znanymi prawami fizyki, które determinowałyby konieczność zapoczątkowania życia (i przypuszczalnie także jego rozwój)?
  3. Czy możemy wykazać, że życie mogło powstać przez działanie sił znanych z działania w ziemskim świecie fizycznym?

Poza tymi pytaniami nasuwają się również słusznie stawiane inne pytania, mianowicie: czy życie powstało tylko raz i tylko na Ziemi, czy raz lub częściej i gdzie indziej?

Przy obecnym stanie wiedzy żadna z tych możliwości nie jest wy­kluczona (patrz Calvin, 1969). Faktem jest, że mikroorganizmy znalezio­no w meteorytach przybywających z przestrzeni kosmicznej. Jednakże możliwość, że były one w rzeczywistości wynikiem ziemskiego zanie­czyszczenia, nie była całkowicie wykluczona. Niektórzy utrzymują, że jest niemożliwe, aby organizmy mogły przeżyć wewnątrz meteorytu. Zagadnienie to pozostaje do rozwiązania. Zastanawiając się nad proble­mem pochodzenia życia na Ziemi, nie można jeszcze całkowicie wyklu­czyć tego, że przybyło ono z przestrzeni kosmicznej; jednak chyba więk­szość uczonych uważa to za mało prawdopodobne.

Rozpatrzmy jeszcze inną możliwość, być może najbardziej nieuchwyt­ną. Ze względu na to, że fizyka była w ostatnich kilku wiekach rewo­lucjonizowana sporo razy, trudno jeszcze utrzymywać, że dobrze ?zna- my jej prawa”. Wiemy jednak coś o działaniu niektórych z nich, przy­najmniej w pewnych granicach. Zastrzeżenie to jest istotne, ponieważ nie jesteśmy jeszcze zdolni nawet do zastosowania praw, które znamy, do kompleksu układów takich jak organizm. Zachodzi pytanie, czy inne prawa, które ewentualnie są poza naszym zasięgiem, nie mają jakiegoś znaczenia w oddziaływaniu na procesy życia.

Istnieje pogląd, że możliwe jest zrozumienie pochodzenia oraz dróg późniejszego rozwoju życia na podstawie różnych form jego działania. Można to nazwać dobrze wypróbowanymi prawami fizycznymi. Jest to jedyne zagadnienie nadające się w pełni do racjonalnego badania. Z roz­ważań tych wynika, że na podstawie wnioskowania pośredniego nie moż­na przyjmować, iż mamy wystarczającą wiedzę uzasadniającą całkowitą akceptację tego zagadnienia. W tych -sprawach ważne jest, abyśmy za­równo pokornie uznali swoją ignorancję, jak i stanowczo stwierdzili naszą wiedzę. Jest ona o wiele większa dziś niż nawet 10 lat temu i to stanowi dla nas dalsze ostrzeżenie, że wyciąganie jakichkolwiek wniosków jest tymczasowe i że będą one prawdopodobnie wkrótce zmienione.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.