Stopniowe wykształcanie się człowieka

Prawdopodobnie większość biologów jest zdania, że pytanie, które zna­leziska reprezentują już naprawdę człowieka, nigdy nie zostanie roz­strzygnięte. Jeśli zmiany ewolucyjne są stopniowe, to odpowiedź na ta­kie pytanie jest nie tyle trudna, ile po prostu z zasadniczych względów niemożliwa. Jeśli nawet pominąć trudności związane ze stopniowością zmian, pozostaje jeszcze kwestia definicji, która musi być w pewnej mie­rze arbitralna.

Jedną z możliwości byłoby wyobrażenie sobie, że u jakiegoś osobnika nastąpiła nagła genetyczna mutacja, dzięki której jego potomkowie nie tylko odnieśli sukces w walce o byt, lecz także byli płodni krzyżując się wyłącznie między sobą. Moglibyśmy wtedy powiedzieć, że był to pierw­szy człowiek. Inną możliwością byłoby nagłe podwojenie wielkości mózgu przez dodanie jednego więcej podziału komórkowego w ostatnim stadium procesu multiplikacji neuronów. Takich hipotez nie wypowie jednak za­pewne nikt, kto bliżej badał problemy ewolucji. Jest bowiem znacznie bardziej prawdopodobne że jakaś wykrzyżowana i zróżnicowana popula­cja ulegała stopniowym zmianom aż wreszcie osiągnęła stan, który dziś określamy jako Homo sapiens, będący zresztą i dziś zbiorowiskiem bar­dzo zróżnicowanym.

Jednakże sam fakt, że inne organizmy podlegały takiej ewolucji, nie może przesądzać sprawy. Potrzebujemy nie tyle spekulacji na temat tego jak człowiek mógł powstać, lecz dowodów na to jak powstał. Tego mogą dostarczyć tylko materiały kopalne, a fakty, które już opisaliśmy, wy­kazują, że aż do stadium, które można by nazwać przedczłowiekiem (Australopithecus), zmiany były stopniowe. Ramapithecus był bardziej podobny do człowieka niż Dryopithecinae, Australopithecus bardziej po­dobny do człowieka niż Ramapithecus, itd. Seria jest bardzo niekomplet­na i występowanie nagłych małych skoków nie może być wykluczone; jednak całość daje raczej obraz stopniowych zmian. Ponadto właściwości ludzkie pojawiają się w niektórych cechach (lokomocja) wcze­śniej niż w innych (wielkość mózgu); zjawisko to nazywamy ewolucją mozaikową.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.