Problemy populacyjne w Wielkiej Brytanii

W rozumieniu dostatku żywności i zatrudnienia brak jest objawów przeludnienia w krajach zachodnich. Trudno uwierzyć, że przy obecnym przyroście przewiduje się dla Wielkiej Brytanii 70 milionów ludzi, dla których będzie brakowało pomieszczeń, zakładając, iż światowa sytuacja rynkowa jest taka, że wytwarzane dobra będą zapewniały import. Musimy zaangażować całą politykę dla zabezpieczenia handlu. Jest to ważniej­sze niż próba powiększenia zasobów własnej żywności, co nie jest łatwe (przynajmniej przy zastosowaniu obecnej techniki). Byłoby lepiej skon­centrować się na ulepszeniu kraju jako miejsca do życia w tym czasie, kiedy dostarczamy dobra i techniki sąsiadom, którzy wspomagają nas żywnością i surowcami. Mamy wiele powodów aby uczynić naszą zie­loną piękną i miłą ziemię (brytyjską) przykładem dla całego świata. Jesteśmy w stanie pokazać, jak człowiek powinien dbać o swoje miejsce na ziemi jako o część przyrody, żeby nie zniszczyć siebie i jej (Fairbrother, 1970). Nie możemy odpowiedzieć definitywnie, ilu ludzi mogłoby to zapewnić Wielkiej Brytanii.

Prawdopodobnie najlepsze co moglibyśmy zrobić, to zaaranżować ba­dania nad różnymi naciskami i upoważnić rząd do kontrolowania ich wpływu na środowisko. Musi to w sposób nieunikniony ograniczyć swo­bodę ludzi w podejmowaniu rozmaitych akcji, jeśli chcemy uniknąć bez­myślnej zagłady przez postęp technologiczny. Jeśli naprawdę chcemy ulepszyć środowisko, musimy być gotowi do opracowania planu realiza­cji tego zagadnienia i do akceptacji odpowiedniej kontroli. Zachęcające jest słyszeć, że ?rząd i władze lokalne mogą planować z pewnym sukce­sem…”. Jest prawdopodobne, że nie będzie więcej niż ponad 7 milionów ludzi w stolicy do wczesnych lat 80-tych; zatem,prawie dwa miliony ludzi mniej powstrzymałoby swój naturalny przyrost i być może 4 mi­liony mniej nie redystrybowałoby przemysłu i biur i byłoby w ścisłym kontakcie z zieloną strefą (Green Belt). Tak polityka może wpływać na wielkie liczby (Eversley, 1970).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.