Przewidywania przyszłej populacji

W przeglądzie problemów populacyjnych najistotniejszym faktem, o ja­kim musimy pamiętać, jest niepewność ocen. Na przykład w roku 1930 można było niemal twierdzić (zarozumiale), że przewidywania były do­kładne, nawet na okres tak duży jak 50 lat, to w 1949 r. można było tylko powiedzieć, że ?jest przykro, iż najlepsze przewidywania popula­cyjne zasługują na wiarę tylko na 5 lat naprzód, a nie na 20 lub 50 lat” (Davis, 1949). Sytuacja jest lepsza od roku 1970, ponieważ poznano me­tody badania zmian płodności, co omówiono w poprzednim rozdziale. Czasopismo Narodów Zjednoczonych Population Study Nr 28 z 1958 r. dostarczyło nam komplet danych i przewidywań z zastosowaniem szcze­gółowych modeli, podając niskie, średnie i wysokie oceny. Ale i w tym przypadku musimy być ostrożni i możemy oczekiwać, że ludzkość może zmienić swe reprodukcyjne i zdrowotne praktyki w krótkim czasie, i to nawet w sposób drastyczny. Na przykład wskaźnik urodzeń w Japonii spadł o 46% między rokiem 1948 a 1958; spadek ten był większy niż spadek śmiertelności co doprowadziło tam do obecnego zmniejszenia się liczby urodzeń. Jednakże mało jest podobnych zmian w innych obszarach o wysokiej płodności. Struktura tych populacji jest taka, że przyrost urodzeń w następnych latach jest prawie pewny.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.