Różnice między bliźniętami

Istnieje na szczęście jedna sytuacja, która pozwala na wyodrębnienie wpływów dziedzicznych i środowiskowych. Bliźnięta jednojajowe, czyli monozygotyczne (MZ), powstają wskutek rozdzielenia się pierwszych dwu komórek po podziale zapłodnionej komórki jajowej i dlatego są identyczne pod względem genetycznym. Ich cechy porównywano w róż­nych sytuacjach z cechami bliźniąt dwujajowych, czyli dizygotycznych (DZ) tej samej płci, wychowywanych razem lub oddzielnie, których dzie­dziczne podobieństwo jest nie większe od tego, jakie zachodzi pomiędzy zwykłym niebliźniaczym rodzeństwem. Zamiast streszczać bardzo liczne studia nad bliźniętami, spróbujemy wydobyć najprostsze fakty z badań nad parami bliźniąt identycznych (jednojajowych) wychowywanych od­dzielnie, wychowywanych razem oraz bliźniąt dwujajowych. Bliźnięta badali autorzy klasycznej o nich rozprawy, mianowicie biolog Newman, psycholog Freeman i statystyk Holzinger (1937), a później wiele innych zespołów.

Bliźnięta identyczne (MZ) nie pod wszystkimi względami są do sie­bie bardziej podobne niż bliźnięta DZ. W okresie płodowym bliźnięta MZ są zaopatrywane w krew przez jedną kosmówkę (część łożyska), co zwykle upośledza jedno z nich. Pod względem rozmiarów embriony MZ różnią się nawet bardziej niż DZ; skądinąd ich stopień śmiertelności jest wielokrotnie wyższy niż bliźniąt dwujajowych. Różnice pomiędzy bliźnię­tami MZ wychowywanymi razem są zapewne w znacznej mierze wyni­kiem niejednakowych warunków płodowych. W miarę dorastania bliźnię­ta jednojajowe pod wieloma względami coraz bardziej upodabniają się do siebie, zaś dwujajowe stają się coraz mniej podobne.

Porównanie pięćdziesięciu par bliźniąt identycznych i pięćdziesięciu par bliźniąt nieidentycznych (jedne i drugie wychowywane razem) ujaw­niło znacznie silniejsze podobieństwo MZ niż DZ pod względem cech fizycznych. Natomiast pod względem inteligencji obie grupy bliźniąt były o wiele bardziej do siebie zbliżone, a jeszcze bardziej pod względem osiągnięć szkolnych. Były także podobne pod względem ?osobowości”. Dziedziczność ma z pewnością znaczny wpływ na te cechy, włącznie z ostatnią, ale jej rola, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, okazuje się najmniejsza, jeśli chodzi o cechy kontrolowane przez mózg, którego spe­cjalnością jest przecież reagowanie na środowisko.


Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.