Różnice w zdolnościach adaptacyjnych

Badania nad bliźniętami wykazują,, że niektóre cechy, takie jak np. wzrost, są bardzo silnie determinowane przez dziedziczność i niełatwo dają się modyfikować przez środowisko. Przeciwnie zaś, rozwój mózgu, choć podlega wpływom dziedziczności, jest przede wszystkim funkcją środowiska. Pomiędzy tymi skrajnościami znajduje się z pewnością sze­roki wachlarz cech, związanych np. z gruczołami wydzielania wewnętrz­nego i zewnętrznego, mięśniami lub krwią. Jedne z tych cech dany osob­nik jest zdolny adaptować w większym, a inne w mniejszym stopniu w trakcie rozwoju (Baker i Weiner, 1966). Niewiele wiadomo o dziedzi­czeniu zdolności różnych narządów do ?adaptacji” jako reakcji na wpły­wy środowiska. Na przykład byłoby ciekawe stwierdzenie, czy istnieją dziedziczne różnice sposobów reagowania na stres przez korę nadnercza. U dzikich szczurów kora nadnercza jest aż o jedną trzecią większa niż u szczurów hodowanych laboratoryjnie (Richter, 1954), ale nie wiemy, w jakiej mierze ta różnica jest wynikiem czynników dziedzicznych. Zdol­ność układów nerwowego i dokrewnego do reagowania na stres może być obecnie jednym z głównych wyznaczników ewolucji człowieka.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.