Uszkadzanie i naprawa cząsteczek przenoszących informacje

Zmiany zachodzące z wiekiem w DNA są sprawą sporną. DNA z grasicy starych krów okazał się bardziej odporny na wysokie temperatury niż DNA z grasicy cieląt (Hahn i Verzar, 1963). Wiekowe zmiany w DNA porównuje się do zmian strukturalnych starzejącego kolagenu poprzez tworzenie się w nim wiązań poprzecznych. Odporność DNA na wysokie temperatury może właśnie być wynikiem zwiększenia wią­zań DNA z białkami ? prawdopodobnie z histonami (Hahn, 1966), co koliduje z jego aktywnością jako modelu dla działania polimeraz RNA (Devi i inni, 1966). Nie wyjaśniono jednak dotychczas, czy wiązania po­przeczne są wynikiem zużywania się DNA podczas wytwarzania (trans­krypcji) mRNA.

Interpretacja przedstawionych obserwacji nie jest jednoznaczna, po­nieważ zmiany mogą zachodzić w którymkolwiek z wielu składników komórki. Na przykład różnica w stabilności cieplnej nukleoproteidów krowy i cielęcia znika, jeśli preparat przygotowany jest w ten sposób, że zostaje zredukowana w nim ilość niehistonowego białka i RNA (Pyhtila i Sherman, 1968). Także zanika różnica wieku w działaniu modelu. W rzeczywistości więc nie obserwuje się żadnych zmian samego DNA.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.