Zakres zmienności i jej utrzymywanie się

Zakres zmienności genetycznej i efekty fenotypowe genów są również zmienne. Na przykład ptaki z jakiejś przyczyny są dość mało zmienne (współczynnik zmienności wymiarów liniowych ciała wynosi 1?2,5), ssa­ki ? znacznie więcej (współczynnik 5 lub więcej). Liczby te odnoszą się przypuszczalnie nie tylko do zmienności fenotypu lecz także i do zmienności warunkującego je genotypu. Prawdopodobnie stosunki (pro­porcje) wzajemne obu rodzajów zmienności stanowią także jedną z cech gatunku, zależnie od jego środowiska. Dla pewnych populacji jest ko­rzystna możliwość egzystowania w bardzo różnorodnych formach. Z pew­nością skrajne warianty nie byłyby zdolne do życia, a nie trudno sobie wyobrazić, że np. wymagania środowiska życiowego ptaków są surowe.

Oczywiście zmienność w obrębie gatunku jest dla osobników korzyst­na, lecz różnice nie mogą być zbyt duże. Doświadczenie w zakresie różnic między ludźmi daje pewne pojęcie o zasięgu zmienności, zaś podobień­stwo rodzinne wykazuje, że większość cech powodujących te różnice jest dziedziczona. Jak wiele uwarunkowanych dziedzicznie różnic może istnieć między dwojgiem ludzi, nikt tego nie wie, lecz na pewno różnice obej­mują więcej niż 100 genów, a może nawet więcej niż 1000. Pomyślmy więc, jak ogromna liczba genów musi istnieć w całej populacji ludzkiej. Skąd bierze się to całe zróżnicowanie i jak się utrzymuje? Dlaczego nie jesteśmy wszyscy podobni? Te pytania należą do najważniejszych zagad­nień biologii człowieka. Szczęśliwie już możemy zacząć na nie odpo­wiadać.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.