Mieszanie się pul genowych

Oczywiście obecnie nie mamy dowodów, że mieszanie się pul genowych ma jakiekolwiek ujemne skutki biologiczne, jakkolwiek w niektórych społecznościach zjawisko takie może spowodować trudności natury spo­łecznej. Przykład wyższego wzrostu dzieci szwajcarskich, których rodzi­ce pochodzili z różnych wiosek wykazuje, że mieszanie się wysoce swobodnych pul genowych może dać w wyniku zjawisko heterozji, czyli zwiększonego wigoru mieszańców. Jednakowoż nie jest zu­pełnie jasne, czy można uznać wyższy wzrost u człowieka za oznakę ?wigoru”. Ponadto istnieją inne trudności w interpretowaniu tego przy­kładu, jak fakt, że najbardziej przedsiębiorcze osobniki są wyselekcjono­wane pod względem ruchliwości. W populacjach wsobnych ? takich jak izolowana kolonia sekty chrześcijan w Południowej Dakocie badana przez Mange (1964) ? stwierdzono, że synowie małżeństw pomiędzy kuzyna­mi pierwszego stopnia byli przeciętnie o dwa centymetry niżsi niż pozo­stali, zaś córki o pięć centymetrów niższe niż przeciętnie kobiety z nie- wsobnego krzyżowania.

Pule genowe w większości populacji ludzkich zawierają taką różno­rodność genów, że nie jest możliwe formułowanie ogólnych stwierdzeń na temat wyników mieszania się tych pul. Czynniki warunkujące poszcze­gólne cechy łączą się w rozmaite sposoby zgodnie z ich podstawowymi cechami genetycznymi. Włosy pierwszego pokolenia krzyżówki kaukazoid X negroid wykazują głównie fenotyp negroidalny, podczas gdy kolor skóry jest zwykle pośredni. Poszczególne schematy dziedziczenia takich cech zależą od liczby warunkujących je genów oraz od ich dominowania. W późniejszych pokoleniach rzadko następuje prosta segregacja fenoty­pów rodzicielskich, gdyż na ogół wiele genów warunkuje te cechy.

W eksperymentalnej genetyce zwierząt krzyżówki ?międzyrasowe” (pomiędzy odrębnymi populacjami) mogły dać w wyniku zwiększoną ży­wotność z powodu heterozygotyczności (Dobzhansky, 1955). Taka heterozja jest być może powodowana przez dominację lub ?superdominację”, w wyniku której heterozygota przeważa nad obydwiema homozygotami. Poszukiwanie oznak heterozji u człowieka jest skomplikowane przez trud­ności w znalezieniu jasnej sytuacji. Jednakże na ogół wiemy, że ?popu­lacje mieszańców są pośrednie pod względem cech mierzalnych bez oznak heterozji i efektów rekombinacyjnych”. Do napotykanych trudności należały następujące fakty: 1) badania były prowadzone na długo istniejących populacjach mieszańców, z których każda zawierała wiele osobników, jak Anglo-Indianie lub Murzyni amery­kańscy, albo też niewielką liczbę osobników, jak ludność wyspy Nor­folk; 2) grupy macierzyste są obecnie reprezentowane tylko przez potom­ków dalekich krewnych; 3) grupy macierzyste i mieszańcowe żyją w in­nych środowiskach; 4) pomiary były prowadzone przez różnych bada­czy. Trudności te są warte odnotowania, jako że podważają one wiary­godność wszelkich ogólnych wniosków. Jednak Trevor stwierdził, że śred­nia mieszańców była pośrednią w stosunku do średnich rodziców we wszystkich trzydziestu sześciu cechach z wyjątkiem jednej w dziewięciu krzyżówkach międzyrasowych (Murzyni amerykańscy, ?brunatni” miesz­kańcy Jamajki, Siuksowie półkrwi, biali Ojibwa, mieszkańcy Jukatanu, mieszkańcy z Rehebot, Metysi Kisar, mieszkańcy wyspy Norfolk i Anglo-Indianie). Bardzo dokładne badania przeprowadzone na Hawajach, gdzie występuje siedem głównych grup rasowych, doprowadziły do tych sa­mych wniosków dla takich cech, jak ciężar noworodków i wrodzone ano­malie anatomiczne oraz wszystkie z cech mierzalnych (badano około 180 000 przypadków). Nieco mniej dokładne badania w Brazylii dostarczyły podobnych wyników.

Nasuwa się bardzo interesujące pytanie, czy poszczególne kombinacje genów mogły być wyselekcjonowane dlatego, że były one w pewien spo­sób wewnętrznie zrównoważone, lub ? mówiąc prościej ? że dawały one osobniki bardziej efektywne biologicznie. Jest jasne, że każdej zmiennej w fizjologii człowieka odpowiadają określone poziomy innych zmiennych. Każdy człowiek musi np. mieć serce, płuca, żołądek, pęcherz i nogi odpowiedniego rozmiaru. Dysproporcje powodowałyby gorsze funkcjonowa­nie organizmu. Nie istnieje żaden jasny dowód z dziedziny medycyny czy też jakiejkolwiek innej gałęzi wiedzy, że u ludzi nieudane fenotypy (?negatywna heterozja”) mogą występować jako wynik mieszania się oddalonych pul genowych. Jeżeli selekcja dzia­łała w kierunku wytworzenia odrębnych ,,ko-adaptowanych” lub ?homeo-statycznych” grup, wówczas rozpad ich przy hybrydyzacji mógłby da­wać efekty szkodliwe; jednakże badania nie potwierdziły występowania takich efektów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.