Podział rodzaju ludzkiego

Problem podziału człowieka na rasy jest niezmiernie skomplikowany i w istocie trudno jest formułować uogólnienia. Jest raczej wątpliwe, że czy­sto biologiczne czynniki w zwykłym znaczeniu tego słowa są główną przyczyną utrzymywania się podziałów rasowych do dzisiaj. Niektóre genotypy są lepiej przystosowane do określonych klimatów; jednak nie te różnice powodują wrogość jednych grup ludzi w stosunku do drugich. Mogą istnieć trudności w porozumiewaniu się, a także trudności we wza­jemnym akceptowaniu swojego wyglądu zewnętrznego, te jednak powin­ny być łatwe do przezwyciężenia. Krzyżowanie się przedstawicieli róż­nych ras odbywa się na dużą skalę we wszystkich częściach świata. Po­dział ludzkości obecnie ma podłoże, które antropolodzy klasyfikują głów­nie jako ?kulturowe”, jednak słowo to ma złowieszcze brzmienie. Ciągle jeszcze istnieją określone tendencje do podziału na grupy różniące się re­ligią, zwyczajami, prawami i językiem. Mogło to w przeszłości stanowić podstawę do ewolucji behawioru sprzyjającego zdobywaniu i utrzymy­waniu terytorium, co potwierdza i dziś powszechnie takie zachowanie się ssaków. Być może agresywność, która odgrywa pewną rolę w utrzy­mywaniu podziałów ludzkości, jest przeżytkiem z czasów, gdy obszar zdobywania żywności był absolutnie najważniejszy. Co więcej, podział populacji na liczne częściowo izolowane podgrupy wydaje się być jednym z warunków szybszego przebiegu ewolucji. Jest nawet możliwe, że częściowa izolacja populacji przez bariery geograficzne wraz z podzia­łami społecznymi stanowiła czynnik wyzwalający szybki rozwój mózgu, który doprowadził do powstania języka i używania narzędzi. Są to jednak tylko przypuszczenia. Nie jest też możliwe przepowiadanie przyszłości i dawanie recept, w jaki sposób ludzkość można uzdrowić. Po okresie entuzjazmu, dotyczącego efektów nauki i wiedzy w tych dziedzinach w ciągu ostatnich stu lat, obecnie nastąpił czas wątpliwości i obaw przed przyszłością. Przed ludzkością stoją bardzo poważne trudności. Jednakże badania nad historią ludzkości wykazują, że przez ostatnie dziesięć ty­sięcy lat odbył się olbrzymi i przyspieszający się wciąż rozwój, który dotyczył nie tylko liczby osobników, ale ? przynajmniej częściowo ? poziomu życia ludzi. Wydaje się, że nie ma powodu, aby sądzić, że zaj­dzie nagła zmiana w tych tendencjach.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.