Rozmieszczenie ludzi według grup krwi

Najlepiej poznane jest rozmieszczenie wśród różnych ludów genów de­terminujących występowanie grup krwi układu ABO. Ogólnoświatowe częstości występowania tych genów zostały określone następująco: G ? 62,3%; GA ? 21,5%; GB ? 16,2%; jednakże częstości tych genów w różnych częściach świata różnią się bardzo od siebie. Najprostszym przykła­dem są Indianie amerykańscy, którzy na niektórych obszarach mają niemal wyłącznie gen G i bardzo mało lub wcale GA lub GB. Gen G jest bardzo powszechny u tubylczych Indian amerykańskich oraz u Eskimosów (jakkolwiek ci ostatni mają więcej grup A i B). Gen G jest częsty w Europie Zachodniej, natomiast zmniejsza się do około 40? 50% w Azji Środkowej (Centralnej). Azjaci i Indianie amerykańscy łą­czeni są w ramach klasycznej nomenklatury jako typ mongoloidalny. Wskazuje to na rodzaj trudności, jakie napotykamy, gdy usiłujemy wpro­wadzać ostre podziały ludzi na rasy. Ten przykład nie jest jednak typo­wy. Ogólnie istnieją pewne korelacje pomiędzy rozmieszczeniem alleli grup krwi a głównymi grupami rasowymi.

Rozmieszczenie genu GB jest odwrotne niż genu G, jest on bowiem stosunkowo częsty w Azji Środkowej rzadki zaś w tubylczych popula­cjach Ameryki. Gen GB wykazuje ciągle zmniejszającą się częstość od Azji Środkowej do Europy Zachodniej i osiąga najmniejszą wartość w populacji Basków, gdzie częstość grupy 0 jest bardzo wysoka. Grupa ta ma także (przypadkowo?) bardzo swoisty język nie należący do grupy języków indoeuropejskich. Inne populacje z małą częstością GB i dużą 0 można spotkać wokół Europy Zachodniej (np. w Irlandii). Wśród Basków spotyka się także duże częstości genów na grupę Rh.

Interpretacja znaczenia takich różnic genów jest bardzo trudna. Su­gerują one inwazję i częściowe przemieszczanie się populacji. Na przy­kład populacje na granicach Europy Zachodniej mogą wykazywać nie­które z cech charakterystycznych dla ludów wczesno europejskich, które zostały zepchnięte na zachód przez najazdy Azjatów. Takie sugestie wynikają z rozmieszczenia grup krwi na całym świecie. Należy podkreślić, że niezależnie od politycznego i społecznego znaczenia inwazji, z punktu widzenia genetycznego powodowały one stopniowe przenikanie jednej populacji do drugiej i częściowe zastępowanie starych genów nowymi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.