Geologiczne świadectwa ewolucji

Choć minęło już 100 lat od czasów Darwina, wielu ludziom nadal trudno naprawdę uwierzyć w to, że ich przodkowie sprzed 4000 pokoleń byli prawdopodobnie owłosionymi, półludzkimi istotami, a przed 40 000 po­koleń byli nimi na pewno. Jeszcze zaś trudniej uświadomić sobie, że co­fając się po linii naszych bezpośrednich przodków wstecz ? poprzez ojca, dziadka, pradziadka itd. ? dotrzemy po pewnym czasie do zwierzęcia typu ryjówki, a cofając się jeszcze dalej ? do czegoś w rodzaju traszki, potem do ryby, a być może też do jakiejś istoty typu liliowca. Czy to naprawdę możliwe, aby człowiek pochodził w prostej linii od traszki? Żadna bajka dla dzieci, ani żaden religijny mit o reinkarnacji, nie sugerowały nigdy przeobrażeń dziwniejszych niż te, w które każą nam wierzyć biolodzy. Jest ważne, abyśmy mieli pewne wyobrażenie o dowodach, na których ten pogląd się opiera, choć nie będziemy tu mogli wnikać we wszystkie szczegóły; tym bardziej, że materiał dowo­dowy wzrasta stale, z roku na rok, w miarę tego jak ekspedycje prze­trząsają coraz nowe tereny w poszukiwaniu szczątków kopalnych, a pa­leontolodzy doskonalą swe metody rozłupywania skał kryjących w sobie skamieniałe kości i uczą się wyciągać poprawne wnioski o trybie życia i pochodzeniu zwierząt, do których te kości należały.

Datowanie szczątków kopalnych zostało znacznie udoskonalone dzięki wprowadzeniu do paleontologii metod pomiaru rozpadu izotopów pro­mieniotwórczych. Mimo to nadal do rzadkości należą przypad­ki, gdy potrafimy wyznaczyć dokładnie wiek znaleziska, lub choćby tylko wiek warstwy skalnej, w której to znalezisko tkwi. Paleontolodzy muszą więc używać klasycznego podziału dziejów Ziemi na okresy, którym na­daje się nazwy arbitralne, zazwyczaj urobione od nazwy miejsca, gdzie dane skały po raz pierwszy rozpoznano (np. ?dewon”). Rzadko też się zdarza, aby świadectwem ewolucji było odkrycie kompletnej serii szcząt­ków, odzwierciedlającej stopniowość przemian. W rzeczy samej, gdyby wszystkie kości pewnej ewoluującej serii zwierząt były dostępne badaniu, byłoby trudno opisać taką ewolucję ? i to nawet przy założe­niu, że wiek każdego okazu jest znany.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.