Najwcześniejsze stadia ewolucji

Zagadnienie powstania życia przedyskutowane już zostało w rozdziale 26. Bardzo niewiele wiemy o pierwszych etapach rozwoju życia. W skałach osadowych na terenie Swaziland (Suazi), których wiek prawdopodobnie przekracza 3 miliardy lat, znaleziono obiekty podobne do skamieniałych bakterii i sinic wykrytych w skałach krzemionkowych w Kanadzie sprzed 2 miliardów lat (Banghoorn i Schopf, 1966). Tak więc bakterie są za­pewne najstarszymi, a zarazem i najprostszymi organizmami. Niewiele mamy materiału kopalnego z epok następnych, aż do początków okresu kambryjskiego, około 500 milionów lat temu, kiedy to w materiale po­jawia się już szereg różnych grup zwierząt bezkręgowych.

Najdawniejsze szczątki kręgowców znaleziono w skałach ordowiku, utworzonych ok. 450 milionów lat temu. Poprzedza je obfitość szczątków kopalnych mięczaków, skorupiaków i liliowców, które są spokrewnione ze strzykwami. Możemy zatem przypuszczać, że nie istniały jeszcze żadne kręgowce przed ordowikiem. Oczywiście, musieli już wtedy żyć przod­kowie kręgowców, ale jeśli nie mieli kręgów lub innych części twar­dych, nie zostawili śladów w materiale kopalnym. Istnieje pomysłowa i możliwa do przyjęcia teoria, wedle której pierwsze kręgowce powstały ze zmodyfikowanych wolno pływających larw pewnych szkarłupni ? zwierząt pokrewnych dzisiejszym rozgwiazdom, jeżowcom i liliowcom.

W skałach z okresów ordowiku, syluru i wczesnego dewonu pełno jest szczątków ryb, ale brak zupełnie kręgowców lądowych. Wniosek stąd, że w ciągu owych 150 milionów lat powstały ryby i że ulegały różnokierunkowej ewolucji, ale że dopiero pod koniec tego okresu wykształ­cone z pewnych ryb kręgowce zaczęły wychodzić na brzeg. Najstarsze szczątki niewątpliwych kręgowców lądowych pochodzą z późno dewońskich osadów słodkowodnych, sprzed ok. 350 milionów lat; znaleziono je na Grenlandii.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.